Programma 2018

We hebben heel hard gewerkt aan ons verkiezingsprogramma "Visie 2030". Het omschrijft hoe we de gemeente wensen te zien in 2030 en wat gedaan moet worden om daar te geraken. Dit werk is gebaseerd op ruim 6 jaar werking en in de tijd gespreide bevragingen bij de burgers. Het is geen statisch geheel en als je nog ideeën hebt, laat het ons dan zeker weten!

VSIE 2030

Uitgangspunt van deze visie is hoe we onze gemeente willen zien in 2030?                           

Wat willen wij dan concreet veranderd zien? Hoe willen we dat gaan realiseren?

VISIE 2030 is een dynamisch en interactief “totaal plan” om Tielt-Winge naar een mooie positieve toekomst te leiden.

Uiteraard gaan wij voor een veilig Tielt-Winge in een welvarend Vlaanderen.                  

Maar tegelijk gaan wij als N-VA Tielt-Winge voor zoveel meer.

In 2030 horen we enkel nog dat de dienstverlening van de gemeente SUBLIEM is.  Wij zijn een STERK GEMEENTELIJK BEDRIJF dat van inwoners, organisaties en ondernemingen partners maakt en zo van onze gemeente een MAGNEET heeft gemaakt. Immers de aantrekkingskracht om als inwoner in Tielt-Winge te wonen, als organisatie actief te zijn of u als ondernemer te vestigen is groot, bijzonder groot zelfs. Hier leven, beleven, wonen, actief zijn of werken is in 2030 een logische keuze want alles gaat hier simpelweg VEILIG en VLOT.

Tegen 2020 zijn wij alvast al een gemeente met MINDER HINDER waar DUURZAAMHEID aan de basis ligt van ons gehele beleid en waar INSPRAAK voor alle inwoners, ondernemers en organisaties een evidentie is en de “GELE DRAAD” vormt.

De "Gele Draad"

N-VA Tielt-Winge introduceert de “Gele Draad”, welke een bundeling is van een aantal kernwaarden. Die “Gele Draad” zal tegelijk als referentie gebruikt worden bij alle te nemen beslissingen en bij alle mogelijke evaluaties. En dat ongeacht het beleidsdomein.

De “Gele Draad” is de toetssteen waaraan elke beslissing, elke actie en elk resultaat gemeten en gecontroleerd wordt. Zo  zal het beleid steeds in overeenstemming zijn met de kernwaarden en de VISIE 2030.

Een verantwoord en verantwoordelijk bestuur:

 • Hier begint en eindigt alles bij wat bestuur betreft. Besturen is zeker niet voor de eer en glorie van één persoon of groep met de juiste lidkaart. Een fatsoenlijk bestuur heeft een visie en een missie en staat ten dienste van de gehele Tielt-Wingse gemeenschap.
 • We besturen met het oog op meerdere legislaturen en schuiven geen problemen door naar wie eventueel na ons komt.
 • Het beleid dat we voeren blijft ook op lange termijn haalbaar.
 • We leggen ten alle tijde verantwoording af en nemen verantwoordelijkheid.
 • N-VA Tielt-Winge staat voor een correct en verantwoordelijk bestuur met een zeer hoge standaard in ethiek. Hier is geen enkele concessie mogelijk!

Gezond financieel beleid:

 • Een gezond financieel beleid ligt aan de basis van elke gefundeerde keuze die binnen alle andere beleidsdomeinen gemaakt moet worden.
 • Ondanks de komende uitdagingen: 
  • N-VA Tielt-Winge kiest ervoor om aan de aanvullende gemeentebelasting NIET te verhogen.                                             
  • Door optimalisaties wilt N-VA de inwoner van Tielt-Winge echt waar voor zijn/haar geld geven. Een fris idee!
 • We onthouden ons uitdrukkelijk van:
  • Acties die op de toekomst van de komende generaties een extra bezwarende impact gaan hebben om het actuele plaatje te kunnen oppoetsen.
  • Eénmalige operaties die het in betere tijden gespaarde appeltje voor de dorst laat verdwijnen als sneeuw voor de zon zonder dat de inwoner van Tielt-Winge daar iets voor in de plaats krijgt en waarbij de ontvangsten dus louter dient om tekorten aan te vullen.
  • Twijfelachtige of zelfs oneerlijke retributies en andere verdoken belastingen te gaan vorderen.
  • Besparen om te besparen zonder strategie en een duidelijke onderbouwende analyse van de consequenties.
 • N-VA zal het wel aanpakken door:
  • Rationaliseren. Dat is concreet door duidelijk te stellen wat de kerntaken zijn van een geïntegreerde gemeente en OCMW werking en daar ook op te gaan focussen.
  • Inkomsten verhogen door een geoptimaliseerd klimaat te ontwikkelen om te ondernemen, te wonen, te leven en te beleven.
  • De synergiën opzoeken met bedrijven, ondernemers, verenigingen, buurtcomités, … waarbij co-creatie een sleutelbegrip is naast de principes van een deelcultuur.
  • Het is broodnodig dat we ook andere financieringsvormen aanboren en de mogelijkheden op dit vlak benutten. Dit gaat over het maximaal verwerven van relevante subsidies (Vlaanderen/…). Maar ook over alternatieve financieringsvormen zoals leasing, crowdfunding, cofinanciering of het aantrekken van privé kapitaal. Zo zal de gemeente in staat zijn om projecten te realiseren en Tielt-Winge uit zijn winterslaap te halen zonder dat de inwoner (en de toekomstige generaties) opgezadeld worden met een torenhoge schuld.het financiele gelag gaat betalen.
  • Wij willen het lokale belastinggeld een groter rendement geven door in te zetten op een slanker politiek apparaat – de focus te leggen op kerntaken van de gemeente – maar ook kosten efficiëntie te realiseren in de dagelijkse werking van onze gemeente.
  • We stellen in eenvoudige en klare taal een duidelijk jaarrapport op over wat het lokale bestuur met het geld doet. Hoewel de jaarrekening moet aangeven wat het bestuur het voorbije jaar gepresteerd heeft en hoeveel dat heeft gekost, zijn er onder de inwoners weinigen die wijs geraken uit die bundel met tabellen en cijfers. Evenwel hebben ook niet- financiële experts het recht om te weten wat het lokale bestuur met hun belastinggeld gedaan heeft.

N-VA is voor een financieel beleid dat het resultaat is van een op kerntaken gerichte werking met een maximalisatie van de inkomsten door creatieve oplossingen en maximalisatie van beschikbare bronnen.

Sterk gemeentelijk bedrijf

Een nog sterker gemeentelijk bedrijf worden vergt een duidelijke visie, de durf om positief kritisch naar het geheel te kijken en de nodige veranderingen uit te voeren. Het vergt ook moed om te volharden in die gekozen verbeterprocessen. Veranderingsmanagement geeft vorm en dat op diverse vlakken: organisatie, responsabilisering en ondersteuning personeel, de gemeentelijke faciliteiten en infrastructuur. Maar zorgt er ook voor dat de geldelijke middelen op een betere manier ingezet kunnen worden.

Een fundamentele eerste stap is het verder uitwerken en succesvol uitrollen van het integratieproces van gemeente en OCMW. Dit mag onder geen enkel beding zijn doel voorbij schieten en verslibben in bepaalde oude vastgeroeste gewoontes die niet gepast zijn in deze vernieuwde structuur.

De toetsing van de theoretische kerntaken van een geïntegreerde gemeente- en OCMW werking met wat er nu bestaat en wat gewenst is voor morgen. Daar durven beslissingen in nemen is noodzakelijk om excellentie te bereiken in de uitvoering van de gewenste kerntaken en opent perspectieven tot samenwerken met organisaties en bedrijven voor de overige zaken. 

Tegen 2024 komen er net zoals in 1977 weer verplichte fusies aan vanuit Vlaanderen. N-VA Tielt-Winge wil niet wachten tot de Vlaamse overheid ons een fusie oplegt. We willen ons landelijk karakter vrijwaren zodat zowel Tielt-Winge als alle individuele deelgemeentes hun eigenheid kunnen behouden in een grotere eenheid. Zo blijft het voor iedereen aangenaam leven en beleven, wonen, werken en ondernemen.

N-VA gaat ook de moeilijke dossiers niet uit de weg en spaart geen misplaatste heiligenhuisjes maar gaat resoluut voor de meest gunstige oplossing voor iedereen.

Iets concreter:

 • Samen met alle uitvoerende stakeholders voorzien we in een zo soepel en snel mogelijke uitvoering van de integratie van gemeente en OCMW. Alle cliënten van zowel een gemeente als van een OCMW dienen op een comfortabele manier verder geholpen te worden. Terwijl de vertrouwelijke behandeling van sociale dossiers uiteraard gewaarborgd wordt, zorgt een geïntegreerd sociaal beleid voor een efficiëntere beleidsuitvoering.
 • Wij focussen op de gewenste kerntaken van het geïntegreerde gemeentebestuur. Wij maken werk van een inventarisatie van mogelijke over te dragen taken. Taken die beter door organisaties en/of ondernemingen georganiseerd worden dragen we dan ook over via samenwerkingsakkoorden. Hierbij speelt de gemeente louter een faciliterende rol terwijl er een rol weggelegd is voor de in ere te herstellen adviesraden of bij ontstentenis op te richten adviesraden. Bij zaken waar verenigingen, buurtcomités of individuele inwoners zelf een uitvoerende verantwoordelijkheid kunnen opnemen, nemen we als overheid hoogstens een regisserende rol op. Die kan bestaan uit het uitwerken van een beleidskader en/of het samenbrengen van verschillende actoren. De uitvoering laten we evenwel aan hen over.
 • Wij zorgen voor een gemotiveerd multidisciplinair team aan medewerkers, waarin kennis, competenties en vaardigheden met elkaar gedeeld worden. Alle medewerkers hebben een uitgebreide basiskennis, vormen expertise in hun vakgebied en krijgen de mogelijkheid om zich hierin verder persoonlijk te ontplooien. Wij willen een aantrekkelijke lokale werkgever zijn, die mensen met respect en fatsoen behandelen. Kortom waar de medewerkers zich gewaardeerd weten en gelukkig mee voelen. Als lokale werkgever willen we ook competenties aantrekken maar er zal geen plaats zijn voor politiek gekleurde aanwervingen. Dat strookt niet met onze ethiek.
 • We werken op basis van kennis en kunde: we documenteren de te volgen procedures in digitale handboeken en leggen draaiboeken aan voor de organisatie van activiteiten. Zowel voor nieuwe als ervaren medewerkers dienen zij als leidraad om hun taken efficiënt uit te voeren, het leerproces te vergemakkelijken en het werk op elkaar af te stemmen. Bovendien worden de inwoners op die manier altijd op dezelfde en meest doeltreffende manier geholpen. Van de genoemde draaiboeken maken we ook een versie die beschikbaar is voor de inrichters van evenementen zodat ze alle nodige info snel bij elkaar hebben.
 • Wij lanceren een proefproject voor het plaats- en tijdsonafhankelijk werken voor de medewerkers van de administratieve diensten en evalueren dit met de medewerkers, de respectievelijke vakbonden en vragen tevens feedback van inwoners en adviesraden.
 • Wij zetten in op responsabilisering van het gemeentepersoneel: zij moeten voeling hebben met wat er leeft op het terrein – zowel voor inwoners, ondernemers en organisaties. Om dit mogelijk te maken voorziet het bestuur ruimte zodat dit effectief ook in de praktijk gezet kan worden.
 • Wij zorgen dat de personeelsleden van het gemeentebestuur de nodige ICT middelen krijgen waardoor het voor u makkelijk wordt om met hen digitaal in interactie te treden via chat (of videoconferencing) waardoor de bereikbaarheid en toegankelijkheid verbetert maar ook de efficiëntie erop vooruit kan gaan.
 • Wij zorgen dat de gemeentelijke infrastructuur maximaal gebruikt of hergebruikt wordt. Ondercapaciteit van bepaalde infrastructuur en werkmiddelen trachten we te voorkomen, door het cultiveren van een deeleconomie ten behoeve van organisaties en zelfs ondernemers of inwoners.
 • Wij willen de verschillende mogelijkheden van Intergemeentelijke samenwerkingen op vlak van onder vrijetijdsbesteding en omgeving gerelateerde onderwerpen verder optimaliseren en onderzoeken of en hoe andere initiatieven terug opgenomen kunnen worden. Het heeft geen zin om goede bestaande concepten en samenwerkingsverbanden naast zich neer te leggen en alles zelf te moeten uitvinden of erger nog, niets te doen.
 • We zorgen ervoor dat onze reglementen correct en duidelijk zijn. Ze dienen in mensentaal voor het brede publiek geschreven te zijn. Het mag ook geen ruimte laten voor interpretatie en discussie achteraf. Enkel zo kan dan een correcte handhaving gewaarborgd worden die duidelijk is voor de inwoner. De twee maten twee gewichten interpretatie is dan ook voorgoed gedaan.
 • Tegelijk zorgen we voor - aanvullend op de bestaande klachtenprocedure - een fatsoenlijke ombudsdienst waarin de klachten van de inwoners die niet tot een goed einde zijn afgerond kunnen beoordeeld worden en waarbij de ombudsdienst steeds een buitengerechtelijke en bemiddelende rol speelt. Het spreekt voor zich dat deze ombudsdienst ten alle tijden neutraal hoort te zijn. Zo blijft de inwoner in geen enkel geval in de kou staan en hoeven problemen geen proporties buiten maat te krijgen.
 • Wij willen ons voorbereiden op een fusie. Dit vergt een grondig vooronderzoek en daaruit zal moeten blijken of welke fusie dan ook daadwerkelijk voordelen oplevert
  • Op zich zijn wij ervan overtuigd dat een fusie schaalvoordelen zal opleveren die leiden tot een kostenefficiëntere dienstverlening
  • Het aantal mandatarissen daalt aanzienlijk waardoor de kostprijs van het politieke apparaat daalt
  • Het rendement op investeringsgoederen is groter, gemeentelijk materieel en middelen worden beter ingezet. Bijvoorbeeld: Rollend materieel (vrachtwagens, graafmachines, ….) dat een hogere graad van productiviteit haalt. Of minder verschillende IT systemen die dus per gebruiker goedkoper worden door grootschaligheid en minder complexiteit dus efficiënter en kostenbesparend in gebruik.  
  • Evenwel dient eerst grondig geanalyseerd te worden welke effecten er zijn op alle beleidsdomeinen. In bijzonder op financiën, dienstverlening, onderhoud en instandhouding van bestaande infrastructuur alsook investeringen in nieuwe projecten.                                      
  • Maatstaf is ook hier in welke mate Tielt-Winge en de respectievelijke deelgemeenten hun eigen identiteit kunnen behouden.
 • Een fusie is dus enkel acceptabel indien het effectenrapport voor onze gemeente gunstig is en de modaliteiten voordelig.

Sublieme dienstverlening

Wij gaan voor niets minder dan een sublieme dienstverlening. Vlot, open, toegankelijk, pro- actief, eenvoudig en waar mogelijk digitaal. Wij informeren u tijdig over de stand van zaken van uw (aan)vragen en dossiers. Het gemeentebestuur in zijn totaliteit is er voor u.

Om dat te realiseren moeten we vooral niet bang zijn om zowel medewerkers als politieke mandatarissen te responsabiliseren. Klanttevredenheidbevragingen en kwaliteitsdoorlichting houdt een permanente vinger aan de pols.

Iets meer concreet:

 • Opdat inwoners gemakkelijk hun weg zouden vinden in de dienstverlening die de geïntegreerde gemeentediensten aanbieden, maken we werk van één fysieke onthaaldienst en één digitaal toegangspunt. Dat werkt eens zo makkelijk!
 • De publieksgerichte diensten bemannen we met veelzijdige dossierbeheerders. Als contactpersoon met de inwoner vervullen ze dan een brugfunctie tussen de verschillende betrokken diensten en zijn ze verantwoordelijk voor een efficiënte afhandeling van de dagelijkse dossiers en vragen.

 • We ontwikkelen een “overeenkomst inzake dienstverleningsniveau”. Hierin wordt opgenomen wat de inwoner mag verwachten aangaande informatie over de stand van zaken van hun vraag of dossier en wat de volgende stappen hierin zijn. De bijhorende termijnen moeten helder zijn. Niets wekt immers meer ergernis op dan wanneer men over dergelijke zaken in het ongewisse wordt gelaten.

 • Burgemeester en schepenen staan ook ten dienste van de inwoner en zijn bereikbaar op vaste tijdstippen of op afspraak voor meer persoonsgebonden zaken. Maar ook digitaal zijn ze vlot bereikbaar. Ook hier zal de “overeenkomst inzake dienstverleningsniveau” geïmplementeerd worden. Het maakt trouwens een deel uit van onze “Gele Draad”, zijnde hoe N-VA een “verantwoord en verantwoordelijk bestuur” ziet.

 • We organiseren een permanent ter beschikking staande klanttevredenheidbevraging in de vorm van een review. Zo zijn de resultaten van de klantvriendelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening meetbaar en worden de resultaten gebruikt in een coaching en trainingstraject alsook binnen het kader van veranderingsmanagement. En nee, de politieke mandatarissen ontsnappen niet aan deze methodiek. Immers, een klantgerichte dienstverlening en – bestuur houdt rekening met wat de inwoner in redelijkheid ervan mag verlangen.

 • Niet enkel de klanttevredenheid zal ter evaluatie dienen, ook de kwaliteitsdoorlichting (intern en extern). Zo meten en weten we waar de verbeterpunten zijn. De kwaliteit van een organisatie staat of valt immers met de kwaliteit van haar interne werking.

 • Ook de minder mobiele inwoner is belangrijk voor ons. We brengen dan ook de dienstverlening naar hen. Het is nuttig dat de gemeente tot bij hen in de buurt komt om een bepaalde dienstverlening toegankelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan een mobiel loket dat geregeld op bepaalde plaatsen langskomt.

 • Informatie dient op een aantrekkelijke, geordende, eenvoudig toegankelijke en vlot doorzoekbare wijze op de gemeentelijke webpagina ter beschikking te staan. Waar nodig, aangevuld met de online in te vullen formulieren. We blijven er wel over waken dat (minstens essentiële) zaken ook in gedrukte vorm te verkrijgen zijn.

 • Algemeen stellen we dat registratieprocedures eenvoudig moeten zijn en dat de ter beschikking gestelde IT tools die eenvoud moeten symboliseren. Zo bijvoorbeeld voor ouders welke hun kinderen willen inschrijven voor de sport- en vrijetijdskampen of de naschoolse opvang. Overbodige registratieprocedures gaan er uit en zo maken we het de inwoner wat makkelijker.

 • De uurregeling van de kampen en vrijetijdsbesteding moet in zoverre mogelijk en haalbaar afgestemd zijn op de realistische behoeften van de ouders. Hiervoor dient een sport- en beweging- en vrijetijdsbeleid te worden uitgewerkt in samenspraak met de buitenschoolse kinderopvang.

 • In geval van co-ouderschap mag domicilie geen rol spelen voor de toekenning van bepaalde plaatsen en toegangen. Ouders moeten ook het recht hebben om in te schrijven voor het vrijetijdsaanbod voor een aantal dagen i.p.v. voor een hele week.

 • Wij zorgen voor een intuïtief meldsysteem indien u iets wil melden aan de gemeente, zodat u makkelijk via enkele kliks op uw smartphone een melding kan maken en verwittigd wordt op het moment dat uw melding verholpen werd. Logisch is als deze applicatie gekoppeld zit aan andere, zo bv. sociale media apps zodat indien nodig het gemelde probleem makkelijk gedeeld kan worden.

 • De gemeente speelt een sensibiliserende en faciliterende rol om inwoners fan te laten worden van onze lokale handel en participatief deel te nemen aan het verenigingsleven. Zo worden lokale verenigingen en handelaar actief betrokken in de kennismakingstoer die de gemeente organiseert.

 • Lokale handelaars moeten minstens de kans krijgen en uitgenodigd worden om deel te nemen aan marktbevragingen – openbare aanbestedingen, georganiseerd door de gemeente.

Magneet

Iedereen is het er roerend over eens. Tielt-Winge is een mooie gemeente en heeft echt heel wat troeven. Daar mogen we best trots op zijn. Het landelijke karakter - wat absoluut bewaard moet blijven - de bezienswaardigheden maar vooral ook onze inwoners, onze verenigingen, onze handel …

De magneetfunctie van de gemeente – het wervend karakter van Tielt-Winge - moet dan ook optimaal ingezet worden om inwoners, ondernemers en organisaties aan te trekken en te stimuleren om initiatieven te nemen om onze gemeente straffer te maken. Straffer om te wonen, straffer om te werken, straffer om vrije tijd in te vullen en straffer om hier (tijdelijk) te verblijven. Het gemeentelijk bedrijf heeft hierin een prominente rol.

Iets concreter:

 • Onze gemeentelijke infrastructuur heeft niet altijd dezelfde goede staat van deugdelijkheid en/of onderhoud. En daar moet dringend iets aan gebeuren. Na grondige inventarisatie van de actuele problemen welke op korte termijn een groter probleem kunnen creëren zo bv. waterinfiltratie wordt er actie ondernomen om minimaal de toestand te stabiliseren. De gepaste actie wordt ingegeven door de globale visie die we als gemeente hanteren. Uitgangspunt is dat elke inwoner moet kunnen genieten van een actuele, goed onderhouden en veilige infrastructuur voor zowel binnen- als buitensport en andere vormen van vrijetijdsbesteding.
 • We geloven in het meer geconcentreerd en aldus efficiënter inzetten van middelen. Wij bekijken bestaande situaties en zetten daar de werkelijk gemeten behoeftes tegenover. Dit heeft weinig met sentiment te maken maar wel met rationele keuzes in het belang van elke vereniging als dusdanig en alle belastingbetalers zonder uitzondering. In een kleine gemeente als Tielt-Winge heeft het totaal geen zin dat elke deelgemeente bv. zijn eigen universele sporthal heeft. Maar er kan wel gekeken worden naar de impact en het potentiele rendement van bepaalde keuzes die ertoe leiden dat bepaalde deelgemeentes het zogenaamde zenuwcentrum van de gemeente wordt voor een aantal specifieke activiteiten (inclusief sportdisciplines). Ook eventuele Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten mee in de overwegingen genomen worden.
  • Graag willen we met ALLE betrokkenen het debat aangaan aangaande de verdere bestemming en uitbouwen van:
   • Solveld als centrum voor de zogenaamde zaalsporten. Dit impliceert een update van de bestaande accommodatie. Uiteraard past dat ook binnen het kader van de in uitvoering gegane woonuitbreiding.  
   • Uitbouw van de accommodatie in Sint-Joris-Winge om als voetbalcentrum met voldoende ruimte en infrastructuur, zowel de jeugd- als de volwassenwerking te kunnen uitbouwen en faciliteren. Een gedeelte van de terreinen moet zoals nu al het geval is polyvalent blijven en toegankelijk voor de jeugdverenigingen, de voetballers en de individuele sportbeoefenaar doch moet een duidelijkere omkadering krijgen en afspraken omtrent gebruik moeten gemaakt worden.
   • Meensel kan met zijn Eddy Merckx erfenis indachtig naar “fietszenuwcentrum” promoveren en dus het nodige te voorzien om dit te faciliteren. Een polyvalent buitensportterrein kan op de bestaande locatie een plaats vinden.
   • Voor Houwaart denken we aan een centrum voor klassieke volksspelen met een omkadering voor de wandelaars. Daar moet ruimte voor gecreëerd worden en de infrastructuur aangebracht. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit op deze locatie een extra element wordt om het dorpsgevoel te stimuleren (zie ook toerisme Houwaart).
 • De “dag van de jeugdraad” en de “buitenspeeldag” dienen ook de komende jaren verder gezet te worden. De “buitenspeeldag” kan op termijn eventueel uitgroeien tot een samenwerking tussen alle spelers binnen het jeugdwerk zodat jongeren die niet verbonden zijn aan een jeugdbeweging tijdens deze gelegenheid ook kennis kunnen maken met het aanbod van de diverse verenigingen.
 • De bestaande speelpleintjes worden zo nodig geactualiseerd en minimaal moet dit een veilige plek zijn voor de kinderen om te kunnen spelen. Daarmee wordt niet alleen de speeltuigen mee bedoeld maar ook de ligging ten opzien van verkeerssituatie en de mogelijkheid om op een veilige manier het speelplein te voet of met fiets te kunnen bereiken. Als de veiligheid van een speelpleintje niet op een redelijke manier gegarandeerd kan worden dan dient een alternatief gezocht te worden. Elke deelgemeente op zich en elke wat grotere wijk met hogere bevolkingsconcentratie dient zo een veilige en aantrekkelijke speelhoek/pleintje te krijgen.
 • Het gemeentelijk bedrijf ondersteunt de lokale verenigingen zodat zij zich flexibel kunnen inzetten ten behoeve van verschillende doelgroepen in Tielt-Winge. Er zal geen discriminatie meer plaats vinden tussen deze en gene vereniging en er worden objectieve criteria voorzien ter ondersteuning van hun werking. De gemeente voorziet logistieke steun zoals het ter beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur en van gemeentelijk materiaal (ontleen- en deelfunctie) zonder dat retributies de vereniging de das omdoen. Dus het moet ook voor de vereniging stimulerend en motiverend zijn en blijven.
 • Vrijetijdssubsidies moeten op een doordachte manier worden toegekend, waarbij de klemtoon ligt op lokale verenigingen die investeren in een kwaliteitsvolle jeugdopleiding.
 • Wij streven naar de ontwikkeling van een gevarieerd sportaanbod, gericht op verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën met sociaal aanvaardbare tarieven voor het gebruik van de infrastructuur.
 • Aangaande de initiatieven voor het openstellen/afschaffen van historische aangelegde trage wegen (veelal wandelpaden conform het tragewegenregister) is het belangrijk dat er terug dialoog komt tussen alle betrokkenen. We verkiezen niet het conflictmodel maar willen open en constructief tot oplossingen komen. Uiteraard met respect voor de eigendomsrechten. Daarnaast is ook minimaal het behoud en eventuele aanleg van nieuwe trage wegen aan de orde. De voordelen zijn legio. Niet alleen een plus wat betreft verkeersveiligheid, het is een belangrijke toeristische meerwaarde die het mogelijk maakt om optimaal van onze mooie streek te genieten
 • Ondanks de goede gemeentelijke bibliotheekwerking willen we hiervan nog meer een trekpleister maken binnen de gemeente.We willen samen nadenken over mogelijkheden om de directe omgeving rond de bibliotheek een karakter mee te geven als dorpspleintje waar mensen vlot kunnen samen komen, kinderen kunnen spelen … Een aantal ideeën zijn bv. een bibliotheekcafé met ruimte voor andere activiteiten zoals een vormingsaanbod voor senioren omtrent technologie of hoe digitaal in interactie te treden met het gemeentebestuur. Er kunnen tevens activiteiten georganiseerd worden voor jongeren zoals code-dojo’s, knutselcursussen, een repaircafé voor huishoudtoestellen, kleding etc..
 • We voorzien deelinfrastructuur op vlak van mobiliteit in samenwerking met private partners: deelfietsen en autodelen zijn hier voorbeelden van. Deze deelsystemen kunnen tevens ingezet worden ten behoeve van toeristen en verenigingen die hiervan gebruik wensen te maken
 • Wij willen de lokale handel in Tielt-Winge stimuleren door het delen van de gemeentelijke infrastructuur. De gemeente kan bijvoorbeeld infrastructuur ter beschikking stellen voor handelaars wiens commerciële activiteiten bemoeilijkt worden ten gevolge van wegenwerken of mogelijkheden bieden voor start-ups en jonge ondernemers in samenwerking met de handelsorganisaties ( UNIZO – VOKA). Ook voor onze jongeren maken we het mogelijk dat ze hun mini-onderneming een basisplaats kunnen geven. Onze gemeente trekt ondernemers aan die vooral in de dorpskernen de lokale handel terug leven in blazen
 • Elke nieuwe ondernemer , organisatie of toeristisch initiatief krijgt automatisch van de gemeente twee bewegwijzeringsbordjes zonder dat een aanvraagprocedure vereist is. Zo worden ze ook zichtbaarder in het straatbeeld en blijft de uniformiteit van signalisatie bewaard
 • Landbouwers zijn vitale partners als het over "DUURZAAMHEID" gaat maar om de "MAGNEET" functie te kunnen realiseren dient het bestuur hen te ondersteunen. Dat kan al door hulp te bieden bij de aanvraagprocedures voor maximalisatie van subsidies. En ook praktisch kan de gemeente helpen door de methodiek rond de korte keten effectief uit te werken door synergiën te zoeken met organisaties die dit al organiseren. De landbouwers moeten daartoe een permanent kader krijgen
 • We nemen de initiatieven om de lokale handel en producenten van streekproducten te verbinden. De principes van de korte keten staan centraal waar consumenten rechtstreeks kunnen kopen bij de producenten. De gemeente kan hier ook een ondersteunende rol bieden om het “buurderij” principe vorm te geven. Ook bij events kan dit dan een extra meerwaarde geven
 • Met een handelsvestigingsconvenant kan de gemeente het aanbod en de locatie van nieuwe commerciële ontwikkelingen voor een stuk actief mee vormgeven. In een convenant kan de gemeente in overleg met projectontwikkelaars afspraken maken over assortimenten, winkelvloeroppervlaktes en financiële bijdragen in acties voor kernversterking. Uiteraard creëren we een kader met specifieke bouwkundige voorschriften om de ontwikkeling van in bijzonder horeca en handel/diensten in specifieke afgebakende zones binnen de gewenste kernwinkelgebieden te faciliteren.
 • We zetten in op kwalitatieve-, verdichte woonkernen met oog voor voldoende open ruimte en groenaanplantingen zodat het landelijke karakter van onze gemeente behouden en zo mogelijk terug geoptimaliseerd wordt
 • Ons woonbeleid staat voor een sterke lokale verankering. Daarom zijn kwaliteitsvol en betaalbaar wonen belangrijke aspecten. Jonge gezinnen, eenouder gezinnen, senioren hebben elk hun specifieke noden en daarom willen we inzetten op een zo divers mogelijk aanbod (sociale woningbouw, kangoeroewoningen, starterswoningen, huurwoningen, service flats, ...). Wonen moet voor ons levenslang betaalbaar, kwaliteitsvol en fysiek passend zijn.
 • Onze toeristische parels en trekpleisters moeten de nodige zorg en aandacht krijgen: het Troostenbergbos, het Walenbos, het kabouterbos, de musea in Meensel, De Vlooybergtoren, alles rond wijnbouw etc... Wij voeren een wervend toeristisch beleid waarbij beleven en genieten centraal staat. Er moet dus mede geïnvesteerd worden in de gepaste faciliteiten om het de bezoeker aangenaam te maken. Zo bijvoorbeeld door de creatie van picknickweides. Het unieke toeristische karakter wordt vooral visueel ervaren en daartoe leent zich specifiek (straat)meubilair, het aanbrengen van informatieve borden met anekdotes of het aanduiden van historische ankerpunten
 • Op basis van ons eigen cultuurhistorisch, culinair en/of recreatief potentieel zullen wij 1 of meerdere specifieke verhaallijnen aanbieden die als basis dienen voor ons toeristisch aanbod. Zo kunnen we in samenspraak met de lokale verenigingen en handel in Houwaart, een toeristische route uitstippelen, waarin we verschillende vormen van vrijetijdsbesteding verwerken: bezoek aan de wijngaarden, wandel- & fietsparcour, petanque, gezelschapsspelen zoalsschaaktafels en levensgrote twisters, verwerken in een wandeling, (zie ook sportinfrastructuur Houwaart) et
 • Horeaca & logiesuitbaters worden systematisch op de hoogte gehouden van alle mogelijke subsidieoproepen en vormingen, en ontvangen ook informatie over evenementen en geplande openbare werken. De gemeente zet in op periodiek overleg met de lokale toeristische sector om concrete knelpunten en opportuniteiten snel te detecteren en trachten aan te pakken. Uiteraard dienen we als bestuur de rol van ARTO (adviesraad toerisme) te onderstrepen en maximaal te ondersteunen.
 • De gemeente ondersteunt de promotie van het logiesaanbod en kan logies meer in de kijker plaatsen. Voor de opening van het toeristisch seizoen kan de gemeente in samenwerking met de respectievelijke actoren jaarlijks een evenement organiseren, waarop horeca- en logiesuitbaters aanwezig zijn met een informatiestand. Maar ook de actieve deelname aan andere evenementen geeft een wervend karakter. Bezoekers maken op die manier kennis met het concrete aanbod aan toerisme en horeca.
 • We nemen eenvoudige fiets bevorderende maatregelen (fietsen- en stepstallingen), die slim gelegen zijn aan haltes voor openbaar vervoer, wandelvertrekpunten, horecazaken, of andere vrijetijdsbestedingsinitiatieven.

Veilig en Vlot

De Nationale N-VA slogan is niet ver weg met dit speerpunt "Veilig in een welvarend Vlaanderen". We voegen er wel graag “vlot” aan toe.

Als we spreken over verkeer dan dient onze gemeente en alle gemeentelijke infrastructuur vlot en veilig te bereiken te zijn, voor alle leeftijden. Dus ook aangepast aan de situatie om "vlot & veilig" te kunnen waarborgen.

Veilig wilt ook zeggen dat onze inwoners zich voldoende beschermd weten. Dat voldoende maatregelen genomen zijn om criminalitiet pro-actief aan te pakken en een correcte, consequente handhaving moet gewaarborgd zijn. Immers enkel zo kunnen we ons veilig en geborgen weten in onze gemeente.

Iets concreter:

 • Wij voorzien autoluwe schoolomgevingen en stimuleren mensen om met andere vervoersmodi naar de schoolomgeving te komen.
 • Wegenaanleg en – inrichting moet aangepast worden aan de gebruikers, de voorrangsregels en de maximaal toegelaten snelheid .
 • Zorgverleners moeten overal vlot kunnen parkeren met een zorgkaart, zodat zij snel en efficiënt de nodige zorg kunnen geven aan hun patiënten.
 • Om inbraken tegen te gaan, faciliteren wij buurinformatienetwerken en maken we de informatie vlot en via verschillende kanalen voor iedereen toegankelijk.
 • De ANPR camera's op invalswegen is alvast een slimme zet. Maar we voorzien ook in een proefproject waarbij technologie ingezet wordt om veiligheidsgevoel te verhogen (intelligente verlichting, buurtnetwerken, ...) en risico op inbraken gereduceerd wordt.  
 • Slimme technologie - doch eenvoudig in gebruik - welke ingezet wordt voor senioren of mensen met een handicap als personenalarm, mede geïntegreerd in een  buurtnetwerk. Dit om beveiliging en een veiligheidsgevoel te bevorderen.
 • Wij zorgen voor integrale toegankelijkheid voor alle diensten: dit zowel digitaal voor personen met een audio-visuele beperking als op het gebied van fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening, in samenspraak met het vrijetijdsaanbod, de lokale verenigingen en de lokale handel.
 • Alle infrastructuur in functie van vrijetijdsbesteding voldoet aan de gezondheids- toegankelijkheids- en veiligheidsvoorwaarden. Er zijn tal van Vlaamse subsidiemogelijkheden die hiervoor benut kunnen worden.
 • Toegankelijkheid (en veiligheid) is een noodzakelijke voorwaarde voor de uitwerking van een vrijetijdsaanbod met sportkampen, jeugdwerking en andere vormen van vrijetijdsbesteding. Toegankelijkheid is immers bevorderlijk voor de sociale integratie voor personen met een handicap.
 • Senioren moeten zo lang mogelijk kunnen meedraaien in de ‘reguliere’ sportclubs. Bovendien moet er specifiek voor minder mobiele senioren een aangepast sportaanbod worden uitgewerkt, zoveel mogelijk in de nabijheid van hun ontmoetingsplaatsen.

Minder hinder

Het “minder hinder principe” gaat niet alleen over de nare gevolgen van wegenwerken, manifestaties die nopen tot wegomleggingen of geluidsnormen die overschreden worden. Het gaat ook niet alleen over sluikstorten of alle vormen van vandalisme en de gevolgen ervan.
Het gaat tegelijk over al die zaken die door u als hinderlijk worden ervaren bij contacten met- of de werking van de gemeente.

N-VA Tielt-Winge vertrekt van het “minder hinder” principe om als gemeente vlotter en aangenamer voor iedereen te kunnen werken met een hoge mate aan pro-activiteit.

Iets concreter:

 • vereenvoudiging van de regeltjes en procedures waar mogelijk,
 • geen ballastregels,
 • ruim op tijd voldoende informatie verstrekken bij werken of manifestaties,
 • gebruik maken van applicaties door Vlaanderen (GiPOD) aangereikt ter informatieverstrekking van omleidingen etc. zodat GPS providers steeds actuele info hebben,
 • betere coördinatie van werken en opvolging ervan,
 • ondernemers begeleiden in het zoeken naar allerlei vormen van ondersteuning in geval van omleidingen en werken aan infrastructuur,
 • ...

Duurzaam

Duurzaam is geen loos begrip. De gemeente is - als deel uit een groter geheel – het zichzelf en onze inwoners verschuldigd om hier extra op in te zetten. We willen geen rem betekenen, willen geen meelopers zijn maar pioniers. Een lichtend voorbeeld zelfs. En dat zal inspanningen vergen. Wij zien Tielt-Winge dan ook als een klimaat robuuste gemeente met duurzame energievoorziening, een efficiënt en zuinig energiebeleid en een duurzaamheids- en klimaatreflex als geïntegreerd onderdeel van het gemeentelijk beleid.

De gevolgen van de klimaatverandering is één van de grote uitdagingen waarmee we nu en meer en meer in de nabije toekomst te maken gaan krijgen. De (nog te beperkte) Internationale en Nationale engagementen en inspanningen om de opwarming van het klimaat te beperken ten spijt, zullen wij ons als gemeente moeten aanpassen aan veranderende weerfenomenen zoals extremere regenbuien, hittegolven en langere periodes van droogte. We kunnen het ons dus geenszins permitteren om af te wachten maar dienen van de natuur onze allersterkste partner te maken. Samenwerken met de natuur is dus de boodschap. Het is de meest effectieve, maar op termijn ook de meest kostenefficiënte oplossing.

We voegen zeer uitdrukkelijk ook het welbevinden van de dieren toe als onderdeel van dit speerpunt. Niet alleen welbevinden, ook de bescherming van dieren is mee opgenomen in een aantal concrete acties. In het belang van ieder dier en in cocreatie met landbouwers, veeartsen en dierenliefhebbers kunnen deze waargemaakt worden.

Duurzaamheid is voor ons onderdeel van onze “Gele Draad” en dat maakt dat in elk thema, elk beleidsonderdeel, elke beslissing en elke uitvoering van die beslissing duurzaamheid als ruim op te vatten begrip een fundamentele sleutel is. Ook heel ons voorgestelde beleid en dit verkiezingsprogramma is in deze optiek opgevat. We gaan voor duurzaam. We gaan voor een duurzaam beleid. Voor onze gemeente, voor alle inwoners, voor nu en later en als deel van het grotere geheel.

Iets concreter:

 • Wij voeren een efficiënt energiebeleid dat in de eerste plaats de behoefte aan energie en warmte beperkt.
 • We ondersteunen een ruimer aanbod aan hernieuwbare energie.
 • We onderzoeken opportuniteiten in energie efficiëntie die we, waar mogelijk, valoriseren in samenwerking met private partners.
 • We inventariseren potentiele locaties voor wind-, zonne- en waterenergie en stimuleren inwoners en bedrijven om te investeren in zowel private als collectieve projecten.
 • We stimuleren een goede energieprestatie (EPC-EPB) bij nieuwbouw en moedigen energiezuinige renovatie aan door onder meer in te zetten op energieadvies, sensibilisering, samenaankoop en wijkrenovatie.
 • Grote daken van grote gebouwen kunnen dienen voor energievoorziening door het plaatsen van zonnepanelen, te beginnen met de gemeentelijke gebouwen. Wij onderzoeken de opportuniteiten en noden in onze gemeente en zoeken daken om dit waar te maken.
 • Maar niet alleen daken komen hiervoor in aanmerking. Wij willen samen met energieleveranciers, Vlaanderen maar vooral met inwoners als coöperant en partner investeren in een zonnepanelenweide; waarbij we in de nissen bijvoorbeeld bessen en kruiden kunnen teelten.
 • Het gemeentelijk voertuigenpark wordt verkleind en vergroend: elektrisch of CNG, autodelen, met een fietsvriendelijk beleid voor het gemeentepersoneel.
 • We brengen de energiebehoeften van onze gebouwen in kaart en voeren op korte termijn maatregelen uit die een snelle energiekostenbesparing opleveren.
 • In samenwerking met Hartje Hageland zetten we in op een meer proactieve screening van woningen zodat subsidies ter bevordering van de energie efficiëntie aankomen daar waar meest nodig.
 • We voeren een energiezuinig en duurzaam aankoopbeleid.
 • We nemen minimaal de ambitie van de Vlaamse overheid over: een reductie van 27% op het eigen primair energieverbruik.
 • We stellen samen met de netbeheerder een gemeentelijk lichtplan op en zetten in op dimbare, tijdgestuurde en intelligente LED-verlichting. We maken een investeringsplan op om deze omschakeling te maken. Op die manier verminderen we het energieverbruik, wat meteen ook zorgt voor een lagere energiefactuur én minder lichtvervuiling. Tegelijk verbeteren we hierdoor ook de zichtbaarheid op gevaarlijke kruispunten.
 • De gemeente treedt actief op tegen dierenverwaarlozing door in te zetten op sensibilisering en initiatieven te ondersteunen waar dieren in nood opgevangen kunnen worden. We werken aan sensibilisering op school.
 • We maken werk van een informatief beleid aangaande het welbevinden van dieren, waarbij er een aantal goede praktijken op het vlak van watervoorziening, voeding, huisvesting, verzorging van de dieren onder de aandacht wordt gebracht.
 • We maken werk van een globaal actieplan voor bijen, solidaire bijen en andere nuttige insecten. En voeren dat ook uit.
 • Wij voorzien in een strenge handhaving tegen sluikstorters door een proefproject met slimme camera’s in risicogebieden en de heffing van een gemaximaliseerde gasboete, gekoppeld aan een actieve inschakeling van de overtreder in de acties met betrekking tot sensibilisering.

Inspraak

De gemeenteraad is verondersteld om het hart van de democratie te vormen. De kiezer geeft een mandaat aan de verkozenen - mede op basis van een verkiezingsprogramma – om hun te vertegenwoordigen in die gemeenteraad en dus mee beleid te voeren. Het is dan ook de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van die verkozenen om hun mandaat trouw te kunnen en durven opnemen in functie van het belang van alle inwoners. Hiervoor dient de verkozene dan ook verantwoording af te leggen aan de kiezers.

Wij vinden het uitermate belangrijk om de inwoners, organisaties en ondernemingen nauw te betrekken bij de voorbereiding van de gemeentelijke besluitvorming. Daarbij staan we open voor de inbreng van iedereen, of het nu gaat om informatieverstrekking, adviesverlening of het aankaarten van bezorgdheden.

De integratie van gemeente en OCMW zorgt voor nieuwe uitdagingen aangaande de methodiek waarop gemeente- en OCMW-raad een nieuwe vorm zal moeten krijgen vanaf januari 2019.  Het is dus noodzakelijk om het geheel te reviseren en het hart van de democratie een nieuw elan te geven. We nemen deze kans om het veel beter te gaan doen met beide handen aan.

N-VA Tielt-Winge zal een nieuwe unieke dynamische aanpak aangaande geïntegreerde gemeenteraad (voorheen gemeente- en OCMW-raad) implementeren om het hart van de democratie een vitaliteitskuur te geven.

Iets meer concreet:

 • Revitaliseren van het hart van de democratie. Daar beginnen we tegelijk mee met de eerste echte gemeenteraad van de komende legislatuur! We introduceren binnen de wettelijke kaders een totaal nieuw concept (*) met duidelijke doelstellingen, afspraken omtrent werking en een concrete planning van implementaties.
 • We willen de uitholling van de verplichte adviesraden terug in ere herstellen en ze de functie weergeven welke ze verdienen. Immers deze (en andere) adviesraden dienen te fungeren als permanent interactief klankbord voor alle verkozenen en bij uitbreiding alle belanghebbenden.
 • Daarnaast introduceren we een aantal nieuwe adviesraden welke een al dan niet permanent karakter kunnen hebben. De focus hierbij ligt bij het samenbrengen van deskundigen, inwoners en verkozenen om samen te werken als adviesgroep voor bepaalde materies. Op die manier kan er doelgerichter in overleg gegaan worden en verkrijgen we naast een beter inzicht in de materie een grotere gedragenheid. Voorbeelden zijn:
  • Een ondernemersraad voor de lokale zelfstandigen, waarin ook het handelaarsverbond, UNIZO en/of andere koepelorganisaties vertegenwoordigd zijn.
  • Een omgevingsraad waar omgevingsgebonden zaken zoals klimaatgerelateerde onderwerpen, ruimtelijke ordening, milieu, … kunnen besproken worden.
  • Een vrijetijdsbestedingsraad welke zich buigt over de vele onderwerpen die met de invulling van vrije tijd te maken hebben. Zo vindt natuur en dieren, sport, muziek, kunst, jeugd- en seniorenwerking, … elkaar.
  • Vanuit de adviesraden kunnen er werkgroepen gecreëerd worden die veelal een tijdelijk en thematisch karakter krijgen. De leden van zo’n werkgroep kan gevormd worden uit permanente leden van die adviesraden en aangevuld worden met deskundigen voor deze specifieke materie maar ook door belanghebbende inwoners en/of afgevaardigden van verenigingen, samenwerkingsverbanden, buurtcomités, ...    Voorbeelden zijn:
   • Werkgroep lokale verkeersveiligheid bij bv. de herinrichting van een straat. Het is zeer opportuun om hierin een afvaardiging van de buurtbewoners mee te betrekken, naast afgevaardigde van politie, dienst openbare werken, …
   • Werkgroep evenementen. Niet alleen de organisatoren van het evenement maar ook de buurtbewoners en de lokale overheid samen brengen om voor iedereen er een schitterend evenement van te maken.
  • We organiseren informatie- en participatiemomenten voorafgaand aan de ontwerpfase en/of later voorafgaand aan de start van wat grotere projecten. Zo krijgen inwoners tijdig de mogelijkheid om hun bezorgdheden uit te drukken en advies te geven. Uiteraard heeft zowel een adviesraad als een eventuele werkgroep hier een belangrijk aandeel in. Deze methodiek heeft vele voordelen en hoeft geen vertragend effect te hebben, in tegendeel zelfs. In beginsel ontvangt de inwoner de informatie waar die recht op heeft, kan er maximaal rekening gehouden worden met de wensen en bezorgdheden, het principe van met meer weten we meer is van toepassing. Finaal resulteert dit in een grotere gedragenheid en meer begrip voor praktische zaken eigen aan projecten. Een ruime bekendmaking zorgt voor voldoende representativiteitGoed bestuur is evenwel niet enkel voor de gemeenschap, maar ook van en door de gemeenschap.
  • We zijn ervan overtuigd dat inwoners ook ambassadeurs kunnen zijn van een project en samen met de politici ervoor zorgen dat Verandering wel degelijk tot Vooruitgang leidt. We moeten onze inwoners ook verantwoordelijkheid durven geven om projecten samen of zelfstandig tot een goed einde te brengen binnen het voorziene en afgesproken kader.
  • Ook online en/of via enquêtes bereiken we de inwoners optimaal zodanig dat ook de mensen die zich minder vertegenwoordigd of aangesproken voelen door adviesraden of klankbordgroepen, toch de kans krijgen om hun mening en input te geven.

 

(*) door het bijzondere en unieke karakter van dit plan willen we dit graag in de allerlaatste fase van de campagne bekend maken.